Projekty v realizaci

Projekt : Změna je cesta (partner projektu) CZ.03.1.49/0.0/0.0/18_091/0009092

transfer-logo

Žadatel: Ústecký kraj
Program: Operační program Zaměstnanost

 

Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost mladých lidí do 29 let věku, kteří nejsou zapojeni na trhu práce ani nejsou součástí vzdělávacího proudu v Ústeckém kraji. Specifické cíle projektu jsou zaměřeny na realizaci komplexu poradenských, vzdělávacích a dalších podpůrných aktivit projektu, které budou aktivizovat cílovou skupinu a vrátí či zapojí ji na trh práce. Projekt se realizuje v partnerství s ÚP ČR krajskou pobočkou v Ústí nad Labem.

 

Projekt: Správná příprava na zaměstnání CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007075

Logo OPZ barevné

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Evropský sociální fond
Program: Operační program Zaměstnanost

Projekt je jedním z nástrojů zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob a k integraci obyvatel sociálně vyloučeného mosteckého sídliště Chanov do společnosti, tj. motivovat, vzdělat je a připravit pro legální trh práce, zaměstnat je, přivést je od patologického ke zdravému životnímu stylu.

Hlavní aktivity projektu se zaměří na poskytnutí individuálního, kariérního poradenství k posílení získání nezbytných kompetencí pro trh práce a zajištění rekvalifikačního vzdělávání. Důležitou součástí projektu je také podpora nově vzniklých pracovních míst.

realizace

12/2017-11/2019

Hlavním cílem projektu je rozvoj kompetencí a kapacit v oblasti celoživotního vzdělávání. Vybavit účastníky projektu, převážně obyvatele chanovského sídliště, takovými dovednostmi a znalostmi, které jim umožní připravit se práci i na úspěšnou integraci do většinové společnosti. Projekt pomůže řešit nepříznivou situaci na trhu práce a snížit míru nezaměstnanosti lidí ze sociálně vyloučených lokalit a snížit míru nezaměstnanosti u osob s nízkou kvalifikací a získat potřebné vzdělání a kvalifikaci k lepšímu uplatnění na trhu práce. Cílem projektu je umožnit účastníkům zorientovat se ve své životní situaci, ve svých možnostech – především ve vztahu k možnostem uplatnění se na trhu práce, na které je chce tento projekt připravit.

Cílová skupina: Národnostní menšiny

 

Projekt : Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji –
– TRANSFER (partner projektu) CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001786

transfer-logo

Žadatel: Ústecký kraj
Program: Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost mladých lidí do 29 let věku, kteří nejsou zapojeni na trhu práce ani nejsou součástí vzdělávacího proudu v Ústeckém kraji (okresy CV, LN, LT, MO, TP a ÚL). Specifické cíle projektu jsou zaměřeny na realizaci komplexu poradenských, vzdělávacích a dalších podpůrných aktivit projektu, které budou aktivizovat cílovou skupinu a vrátí či zapojí ji na trh práce. Projekt se realizuje v partnerství s ÚP ČR krajskou pobočkou v Ústí nad Labem

Projekt: Komplexní motivační program CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001248

Logo OPZ barevné
Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Evropský sociální fond
Program: Operační program Zaměstnanost

Hlavním cílem projektu je vybavit obyvatele chanovského sídliště takovými dovednostmi
a znalostmi, které jim umožní úspěšnou integraci do většinové společnosti

Jste v  evidenci úřadu práce?

Jste ve výpovědní lhůtě?

Máte obavu ze ztráty zaměstnání?

Hledáte zaměstnání?                         a nevíte co dál? 

Končí Vám rodičovská dovolená?

Potřebujete doplnit kvalifikaci?

 

Cílem projektu je poskytnout účastníkům  komplexní péči při získání nového zaměstnání nebo při zvýšení kvalifikace a pracovních kompetencí, která zahrnuje zejména: 

–   program pracovního poradenství

–       profesní přípravu

–   pracovní diagnostiky

–       přípravu účastníků ke vstupu na pracovní trh prostřednictvím řemeslného nebo komunitního modulu

–   zajištění tréninkových pracovních míst

–       odbornou pomoc při hledání nového zaměstnání, bezplatný přístup na internet

–       možnost využít poradenské centrum

–    možnost účastnit se výchovně vzdělávacího programu a využít pomoc s přípravou ke vstupu na SŠ

–       doprovodná opatření dle individuálních potřeb klienta

Projekt zajišťuje zkušený realizační tým společnosti Dům romské kultury o.p.s. který již v minulých obdobích úspěšně realizoval několik projektů s podporou ESF. V případě Vašeho zájmu o další informace nebo zařazení do kurzu nás navštivte osobně na adrese Zlatnická 5/184, Most Chanov nebo se na nás laskavě obraťte e-mailem na posta@dumrk.cz, nebo volejte 476 118 209.

Projekt: Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000222

logolink_op_vvv_hor_barva_cz
Vyhlašovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Operační program: Výzkum, vývoj, vzdělávání

Název výzvy: Výzva č. 02_15_007 pro Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3 OP

datum zahájení: 1. 9. 2016, datum ukončení: 31. 8. 2019, doba trvání 36 měsíců 

Příjemce projektu

DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s., 

Partneři projektu

Základní škola, Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace (ZŠ Chanov)

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace (SŠT Most)

Naděje – M, o.p.s.

 Anotace projektu

Projektem chceme zvýšit účast chanovských dětí a mládeže na středním stupni vzdělávání a přispět k úspěšnosti jejich vzdělávací dráhy jak jejich přímou podporou v době přechodu mezi vzdělávacími stupni (kariérové poradenství, exkurze, ochutnávky oborů, doučování), tak prací s jejich rodiči individuálně v terénu i na rodičovských skupinách, jakož i vzděláváním pedagogických pracovníků v přístupu k studentům z odlišného socio-kulturního prostředí a provazováním pedagogické práce s prací sociální.

Cílové skupiny

Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (7. – 9. ročník ZŠ Chanov)

Žáci základních a středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami a ti žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání

Pedagogičtí pracovníci

Rodiče dětí a žáků

Veřejnost

Hlavním cíl projektu je podpořit děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí při přechodu ze základního na střední stupeň vzdělávání a připravit je na trh práce.