Terénní programy Chanov

Dům romské kultury o.p.s.

 Registrovaná sociální služba § 69

Terénní programy Chanov 

(1) Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

 1. a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 2. b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

NABÍZÍME

 • INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ
  • Dle přání a potřeb klientů individuálně
 • PRACOVNÍ A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
  • Komunikace s úřadem práce
  • Informace o pracovních místech z různých zdrojů
  • Tvorba životopisu a motivačního dopisu
  • Příprava na vstupní řízení – nácvik komunikace
  • Informace o vzdělávacích aktivitách v okrese Most
 • ASISTENCE PŘI KOMUNIKACI SE ZAMĚSTNAVATELI:
  • Asistence při vstupních řízení (pohovory, testy atd.)
  • Komunikace po telefonu, pomocí emailové adresy
 • PÉČE O KLIENTY BĚHEM ZAMĚSTNÁNÍ A SLUŽBY OUTPLACEMENTU:
  • Podpora klientů při zaměstnání, udržení zaměstnání
  • Podpora při skončení pracovního poměru
 • POČÍTAČOVOU UČEBNU S INTERNETEM:
  • Bezplatný přístup k internetu, tvorba životopisu, motivačního dopisu a jiné

Program poskytuje tyto základní činnosti:

 1. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí:
  1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
  2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
  3. sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob,
  4. poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  1. aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí
  2. aktivity umožňující uživatelům služby využívat veřejné služby (vzdělávací instituce, zdravotní síť, podpora umístění na trhu práce, atd.)

 K dispozici je Vám každý všední den tým pracovníků vždy v pracovní době PO – PÁ 10:00 – 17:00

Cílové skupiny služby

Cílovou skupinou jsou osoby ohrožené sociálním vyloučením či sociálně vyloučené z lokality Chanov. Cílovou skupinu lze dále rozdělit na

 • etnické menšiny,
 • osoby bez přístřeší,
 • oběti domácího násilí,
 • oběti trestné činnosti,
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách,
 • osoby žijící rizikovým způsobem života,
 • osoby v krizi,
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách,
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.věková struktura:
 • mladší děti (7-10 let)
 • starší děti (11-15 let)
 • dorost (16-18 let)
 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)
 • mladší senioři (65-80 let)

Klienty služby a zájemci o službu nejsou: pravidelní uživatelé omamných a psychotropních látek, zejména tvrdých drog, osoby vyžadující vysoce odbornou psychologickou, psychiatrickou a zdravotní péči či asistenci, osoby s nimiž se nelze domluvit česky, slovensky nebo romsky, osoby svým jednáním nebezpečné sobě i okolí, osoby mladší 15ti let.

Další  informace na adrese Dům romské kultury o.p.s.
Zlatnická 5/184, Most Chanov,

e-mail posta@dumrk.cz, nebo volejte 476 118  209. 

Tento program spolufinancuje Ústecký kraj a Statutární město Most