Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Dům romské kultury o.p.s.

Registrovaná sociální služba § 65

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále jen „Služba“) jsou bezplatné terénní nebo ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace rodiny, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení vývoje dítěte.

Cílová skupina – věková kategorie

Služba je poskytována rodinám (rodičům bez věkového omezení) s alespoň jedním dítětem ve věku do 18 let. Službu lze rovněž poskytnout rodině (rodiči), ze které byly děti odebrány, a která usiluje o jejich návrat nebo prarodičům či příbuzným, kteří mají dítě svěřené do péče. Cílová skupina se musí nacházet (tzn. mít trvalé bydliště nebo fakticky pobývat) na území sociálně vyloučené lokality chanovského sídliště.

Poslání a cíle služby

Posláním Služby je pomoci rodině, která je dlouhodobě v krizové sociální situace a tuto situaci rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat.

Cílem Služby je:

 • aby rodina zvládala péči o děti s ohledem na jejich věk a jejich přirozený vývoj (zdraví, školní prospěch, zájmy),
 • aby rodina zvládala péči o domácnost (vaření, nákupy, úklid apod.),
 • aby rodina zvládala hospodaření s penězi (rozpočet, půjčky, exekuce),
 • aby rodina zvládala samostatně jednat se školou, úřady a ostatními institucemi při obstarávání osobních záležitostí (zaměstnání, dávky, bydlení, sociální interakce).

Terénní forma

 1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
 • pracovně výchovná činnost s dětmi v přirozeném prostředí
 • pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora, motivace a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, institucích, školách, školských zařízeních
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte v přirozeném prostředí
 • zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí, např. příprava do školy v přirozeném prostředí, zajištění doučování, doprovod
 • zajištění volnočasové aktivity, doprovod na volnočasové aktivity
 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na volnočasové aktivity a doprovázení zpět
 1. Sociálně terapeutické činnosti:
 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 1. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí, doprovod rodiče/ů (rodičů s dětmi) v situacích, kdy se cítí nejistí nebo mají komunikační potíže
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. Usnadnění problematického kontaktu dítěte a jeho rodiče/ů s příp. poskytnutím asistence při předávání či kontaktu rodiče/ů s dítětem

Ambulantní forma

Řídí se dle potřeb klienta a domluvy s klientem. Pokud je přirozené prostředí klienta nevyhovující pro řešení stávající situace, využívá se ambulantní formy.

 1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • výchovné a vzdělávací činnosti s dětmi, pokud je potřeba zajistit klidné, neutrální prostředí
  • vzdělávací a motivační a pracovně výchovná činnost s dospělými, převážně při využití IT technologií (PC, tiskárna, scaner, telefon…)
 2. Sociálně terapeutické činnosti
 3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • poskytnutí informací přispívající k řešení aktuální situace (např. v problematice výchovy, rodinných vztahů, bydlení, vzdělávání dětí, pracovního uplatnění apod.)
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí, objednání termínů schůzek a návštěv, řešení dávek, exekucí, půjček
 1. Využití a práce s IT technikou

Službu poskytujeme lidem, kteří mají vlastní zájem a vůli něco ve svém životě změnit. Vycházíme z jedinečné situace a potřeb uživatele, flexibilně se
přizpůsobujeme jeho potřebám dle měnících se životních okolností. Uživatele podporujeme k aktivnímu a samostatnému řešení vlastní situace. Uživateli jsou nabízena různá řešení jeho tíživé sociální situace, konečná volba jejich řešení je ponechána na uživateli samém. Máme navázanou spolupráci s Magistrátem města Most a jeho odbory, UP v Mostě jeho odděleními, jinými zainteresovanými organizacemi a institucemi i se školami.

5. Spolupráce s potravinovou a nábytkovou bankou

Tuto službu poslytujeme potřebným v našem zařízení: Polyfunkční centrum Chanov, Zlatnická 187, Most. Disponujeme odpovídajícími sklady, lednicemi i mrazáky. Pro drobné opravy nábytku máme perfektně vybavené dílny.

Další  informace na adrese Dům romské kultury o.p.s.
Zlatnická 5/184, Most Chanov,

e-mail posta@dumrk.cz, nebo volejte 476 118  209. 

Tento program spolufinancuje Ústecký kraj a Statutární město Most