Projekty v realizaci

Projekt: MŮJ CÍL – PRÁCE II.

Evidenční číslo:  CZ.03.01.01/00/22_032_0000396

V rámci realizace projektu je účelem: Znovu zapojit na trh práce osoby s kumulací znevýhodnění ze sociálně vyloučených lokalit okresu Most. Tohoto účelu bude dosaženo pomocí vzájemně provázaných a na sebe navazujících aktivit, jakými jsou především odborné poradenství, bilanční a pracovní diagnostika, motivační programy a programy zaměřené na rozvoj finanční gramotnosti, dluhovou problematiku, exekuce a dále rekvalifikační a odborné vzdělávání a zprostředkování dotovaných i nedotovaných pracovních míst.

Termín realizace: 1.9.2023 – 31.8.2026

 

Projekt Doučování žáků ZŠ a SŠ ze SVL Chanov 2023

Evid. č. projektu 0037/DOUCOVANI_NNO/2023

Výzva na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním
pro nestátní neziskové organizace na kalendářní rok 2023,
č. j.: MSMT-33749/2022-2

Termín realizace: 1.1.2023 – 31.12.2023

Realizace individuálního a skupinového doučování žáků základních a středních škol se sociálním znevýhodněním ohrožených školním neúspěchem k vyrovnávání vzdělávacích ztrát. zejména pak:
– podpořit zájem žáků se sociálním znevýhodněním o vzdělávání,
– pravidelně komunikovat s rodinou žáka o důležitosti vzdělávání a motivovat ji
k podpoře žáka při vzdělávání,
– obnovit, případně budovat pracovní a studijní návyky žáků,
– realizovat doučování v oblastech, které jsou stěžejní pro další vzdělávací postup
a úspěch žáků, a kompenzovat tak výpadky vzniklé v souvislosti s pandemií covid-19
v úzké spolupráci se školou, kterou žák navštěvuje.

Projekt: Výuční list bez starostí II

Evidenční číslo ROMA-SS-2023-0029

Vyhlašovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Lhůta, v níž má být účelu dotace dosaženo: do 31. 12. 2023

Projekt se zaměřuje na zajištění finanční, materiální a personální podpory sociálně
znevýhodněných romských žáků a studentů (dále též „žáci/studenti“), a to s cílem
žákům/studentům usnadnit přístup ke vzdělávání, snížit předčasné odchody
ze vzdělávání, odstraňovat příčiny předčasných odchodů ze vzdělávání, zlepšit
vzdělávací výsledky a motivovat k úspěšnému ukončení studia a zároveň podpořit
kontinuálně spolupráci s rodinou žáka nebo studenta, a i jejím prostřednictvím žáky
a studenty motivovat ke vzdělávání.