Projekty v realizaci

Projekt PŘÍLEŽITOSTÍ K POZITIVNÍM PŘÍSTUPŮM č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012472

Logo OPZ barevné

Termín realizace: 12. 2019 –  09. 2021

Realizací tohoto projektu chceme zvýšit zaměstnatelnost nezaměstnaných osob a přispět k integraci obyvatel sociálně vyloučeného mosteckého sídliště Chanov do společnosti. Poskytnout širokou škálu služeb a vzájemně propojených aktivit, které zlepší postavení CS a pomůže jim překonat bariéry bránící vstupu na trh práce. Motivovat, vzdělat je a připravit pro legální trh práce, zaměstnat je, přivést je od patologického ke zdravému životnímu stylu.

 

Projekt: Nové postupy při vzdělávání chanovských žáků CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011694

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Vyhlašovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Evropský sociální fond

Termín realizace: 09. 2019 –  08. 2022

Projekt se zaměřuje na podporu chanovských žáků ZŠ a SŠ. Plánované aktivity podpoří úspěšné zvládnutí základní školy. Přispěje pomocí exkurzí, kariérového poradenství a ochutnávek oborů k širšímu přehledu o středoškolském studiu, zvládnutí přechodu na SŠ a její úspěšné absolvování. Důraz klademe i na spolupráci s rodiči a jejich zapojení do aktivit. Osvědčené partnerství základní a střední školy s naší společností a rodiči je předpokladem pro úspěšné završení vzdělávací dráhy jejich dětí.

Partneři projektu: DŮM ROMSKÉ KULTURY o. p. s. – žadatel

Základní škola Most, Zlatnická 186, p. o., – partner bez finančního příspěvku

Střední škola Technická v Mostě p. o., – partner bez finančního příspěvku

OMNI TEMPORE o.p.s. – partner bez finančního příspěvku

 Cílové skupiny

Žáci ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Rodiče dětí a žáků. Pracovníci škol a školských zařízení. Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže. Veřejnost. Žáci základních a středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami a ti žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání.

Projekt: MŮJ CÍL – PRÁCE Č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015558

Logo OPZ barevné

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Evropský sociální fond
Program: Operační program Zaměstnanost

Hlavní aktivity projektu se zaměří na poskytnutí individuálního, kariérního poradenství k posílení získání nezbytných kompetencí pro trh práce a zajištění rekvalifikačního vzdělávání. Důležitou součástí projektu je také podpora nově vzniklých pracovních míst.

realizace – 01/2020-12/2022

Hlavním cílem projektu je rozvoj kompetencí a kapacit v oblasti celoživotního vzdělávání. Vybavit účastníky projektu, převážně obyvatele chanovského sídliště, takovými dovednostmi a znalostmi, které jim umožní připravit se práci i na úspěšnou integraci do většinové společnosti. Projekt pomůže řešit nepříznivou situaci na trhu práce a snížit míru nezaměstnanosti lidí ze sociálně vyloučených lokalit a snížit míru nezaměstnanosti u osob s nízkou kvalifikací a získat potřebné vzdělání a kvalifikaci k lepšímu uplatnění na trhu práce. Cílem projektu je umožnit účastníkům zorientovat se ve své životní situaci, ve svých možnostech – především ve vztahu k možnostem uplatnění se na trhu práce, na které je chce tento projekt připravit.

Hlavním cílem projektu je vybavit obyvatele chanovského sídliště takovými dovednostmi
a znalostmi, které jim umožní úspěšnou integraci do většinové společnost

Cílem projektu je poskytnout účastníkům  komplexní péči při získání nového zaměstnání nebo při zvýšení kvalifikace a pracovních kompetencí, která zahrnuje zejména: 

–   program pracovního poradenství

–       profesní přípravu

–   pracovní diagnostiky

–       přípravu účastníků ke vstupu na pracovní trh prostřednictvím řemeslného nebo komunitního modulu

–   zajištění tréninkových pracovních míst

–       odbornou pomoc při hledání nového zaměstnání, bezplatný přístup na internet

–       možnost využít poradenské centrum

–    možnost účastnit se výchovně vzdělávacího programu a využít pomoc s přípravou ke vstupu na SŠ

–       doprovodná opatření dle individuálních potřeb klienta

Projekt zajišťuje zkušený realizační tým společnosti Dům romské kultury o.p.s. který již v minulých obdobích úspěšně realizoval několik projektů s podporou ESF. V případě Vašeho zájmu o další informace nebo zařazení do kurzu nás navštivte osobně na adrese Zlatnická 5/184, Most Chanov nebo se na nás laskavě obraťte e-mailem na posta@dumrk.cz, nebo volejte 476 118 209.