NZDM Chanov

 Dům romské kultury o.p.s.

 Registrovaná sociální služba § 62

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 6 do 26 let

(1) Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

  1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  3. sociálně terapeutické činnosti,
  4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

PROVOZNÍ DOBA

  • PONDĚLÍ :   10:00 – 18:00
  • ÚTERÝ :        10:00 – 18:00
  • STŘEDA :      10:00 – 18:00
  • ČTVRTEK :    10:00 – 18:00
  • PÁTEK :        10:00 – 18:00

Realizované aktivity pro děti a mládež ve věku 6 – 26 let                                         

– Ruční práce v textilní dílně

– Taneční a pohybová průprava

– Nácvik vaření a stolničení v kuchyni

– Vzdělávání pro žáky ZŠ s možností

– Kreativní tvorba v keramické dílně

– Návštěvy PC učebny

– Sportovní aktivity

– Vzdělávání a aktivity v PC učebně

– Techniky kreslení a malování v klubovně

– Veselé čtení v knihovně PFC

 Aktivity pro mládež ve věku 15 – 26 let

– Pracovní ukázky a ochutnávky v zámečnické dílně

– Pracovní ukázky a ochutnávky v truhlárně

– Aktivity v PC učebně s internetem

Cílová skupina

Cílovou skupinou služby jsou děti a mládež z lokality sídliště Chanov, tj. rizikové skupiny dětí a mládeže, děti a mládež na ulici, děti, mládež a mladí dospělí ohrožení společensky nežádoucími jevy (šikana, užívání drog, delikvence a kriminalita, výkon trestu), mladí lidé v konfliktu se zákonem, mladí lidé řešící problémy v rodině (dysfunkční a funkční rodinné prostředí) a s partnerem, či prostě děti a mládež žijící v sociálně vyloučené lokalitě.

Klienty služby a zájemci o službu nejsou: pravidelní uživatelé omamných a psychotropních látek, zejména tvrdých drog, osoby vyžadující vysoce odbornou psychologickou, psychiatrickou a zdravotní péči či asistenci, osoby s nimiž se nelze domluvit česky, slovensky nebo romsky, osoby svým jednáním nebezpečné sobě i okolí, osoby mladší 6ti let a osoby starší 26ti let.

Věkově se cílová skupina dělí na

a) děti ve věku 6-14 let

b) děti a mládež ve věku 15-26 let

Další informace na adrese Dům romské kultury o.p.s.
Zlatnická 5/184, Most Chanov, e-mail posta@dumrk.cz, nebo volejte 476 118 209.

Tento program spolufinancuje Ústecký kraj a Statutární město Most